Nadere gegevens
Het boek is bedoeld als een bijdrage aan de geschiedenis van de psychologie en sluit tot op grote hoogte aan bij mijn studie (proefschrift) "Van James Watt tot Sigmund Freud, De opkomst van het stuwmodel van de zelfexpressie". Het is uitgegeven in eigen beheer en is verschenen in oktober 2003. Het heeft A5-formaat en telt 139 pagina's.

Bestellen:
Via emailadres: xxxxxxxxxxxxxx
De prijs is 10 euro, met inbegrip van de verzendkosten.


Om een indruk te geven van de inhoud van het boek volgen hier de inleiding en de inhoudsopgave.

Inleiding
De politieke geschiedenis van de twintigste eeuw is voor een groot deel beheerst geweest door twee gewelddadige ideologieŽn: het communisme en het fascisme. Het fascisme is in de tweede wereldoorlog door de geallieerde landen te vuur en te zwaard bestreden, niet alleen met militaire middelen, maar ook met anti-propaganda en politieke studies. In dit geestelijke klimaat ontwikkelden zich binnen de wereld van de psychologie en de psychotherapie een aantal richtingen die, ondanks vele verschillen, hierin met elkaar overeen kwamen dat ze zich heftig afzetten tegen de fascistische ideologie en daardoor waren geobsedeerd. Ze waren niet gericht op het begrijpen van de mens in al zijn kleurrijke en vaak tegenstrijdige facetten, maar op het verschaffen van inzichten en theorieŽn waarmee deze ideologie kon worden bestreden. Hierdoor werden ze eenzijdig en geestelijk armoedig. Maar doordat ze waren verbonden met de wereldomvattende strijd tegen het fascisme en de nazi-ideologie onttrokken ze zich aan een normale wetenschappelijke discussie en was kritiek nauwelijks mogelijk.
      In dit boek worden de opkomst, de bloei en de gedeeltelijke ondergang van deze antifascistische psychologie beschreven. Deze psychologie had zijn wortels in de mechanistische opvattingen van de 19e eeuw, kwam tot bloei in de jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw, werd tijdens de tweede wereldoorlog onderdeel van de geallieerde oorlogspropaganda en werd daarna gedurende lange tijd vrijwel onaantastbaar.
      In de jaren negentig werd deze psychologie onttroond door de opkomst van de biologische psychologie en psychiatrie. Deze nieuwe richting is succesvol en biedt veel perspectief voor de toekomst. Maar omdat deze richting zich, opnieuw uit reactie, volledig heeft afgewend van de ideologische en speculatieve theorievorming van de voorafgaande periode, kan hij daarmee slechts moeizaam in discussie treden. In dit boek tracht ik de geschiedenis van de antifascistische psychologie op zodanige wijze te bespreken dat discussie en argumentatie mogelijk blijft.

Inhoud
Inhoud       5
Inleiding       7
 1. Een 19e eeuws voorspel: het stoom-energie model voor de driften        9
  De materialistische omslag halverwege de 19e eeuw
  De invoering van het begrip psychische reflex
  Het ontstaan van de begrippen psychische energie en zenuwenergie

 2. Een wetenschappelijke vergissing: Breuer en Freud menen het bestaan        19
  van zenuwenergie te hebben aangetoond
  Breuers catharsistherapie
  De waren toedracht bij de behandeling van Anna O.
  De latere ontwikkeling van het begrip zenuwenergie

 3. Het dogma van de verdringing        26
  Freuds verzelfstandiging van het begrip verdringing
  De nadelen van mechanistisch denken
  Irrationele angst voor verdringing

 4. Freuds "heroÔsche strijd" tegen zelf opgeroepen tegenstanders        34
  De veronderstelde wetenschappelijke tegenwerking
  De duistere krachten in Freuds eigen ziel
  De veronderstelde puriteinse seksuele moraal
  De "weerstand" van de patiŽnten en van de cultuur

 5. Het concept doodsdrift en het verdrag van Versailles        45
  De verandering van het geestelijk klimaat omstreeks de eerste wereldoorlog
  Het verloop van de eerste wereldoorlog
  Freuds eerste en tweede driftentheorie
  De invoering van het begrip doodsdrift
  Freuds religieuze achtergrond
  Twee gangbare verklaringen voor het ontstaan van oorlog
  Bevestiging door het verdrag van Versailles

 6. Freuds radicalisering ten overstaan van de nazi-ideologie        57
  Het ontstaan en de rol van het antisemitisme
  Freuds laatste theorievorming en de discussie over het communisme
  Verdere radicalisering

 7. De joodse vluchtelingen in de V.S. en hun "door haat gescherpte blik"        69
  De gevluchte psychoanalytici
  Wilhelm Reich
  Reichs latere speculaties
  Reichs invloed
  Het ontstaan van het begrip autoritaire persoonlijkheid
  De wetenschappelijke waarde van de "Studien Łber Autoritšt und Familie"
  Scherpt haat het inzicht?
  Fromm en het christendom
  De afwezigheid van begrip voor wisselwerking

 8. De doorbraak van de antifascistische psychologie in de V.S. tijdens de        86
  tweede wereldoorlog
  De "razendsnelle groei" van de psychoanalyse
  De Frankfurter Schule krijgt erkenning
  Amerikaans universitair onderzoek: Dollard en Miller, Allport
  De politieke betekenis van de frustratie-agressiehypothese
  Populaire antifascistische literatuur
  De antifascistische psychologie wordt onderdeel van de geallieerde oorlogs-propaganda
  Latere doorwerking

 9. De jaren 1945-'60: de triomf van de antifascistische psychologie        99
  De overwinning van de psychoanalyse
  De invloed van de denazificatie van Duitsland
  De triomf van de Frankfurter Schule

 10. De jaren zestig: een antifascistische zeepbel        106
  De protestgeneratie van de jaren '60
  De achterliggende politieke theorieŽn
  Veranderende seksuele opvattingen
  De geest van vluchtigheid en ongrijpbaarheid
  De opkomst van de antipsychiatrie

 11. Het getij keert: ideologiemoeheid en rehabilitatie van het erfelijkheids-        114
  onderzoek en de biologische psychiatrie
  De economische en morele omslag
  De rehabilitatie van het erfelijkheidsonderzoek
  De kentering in de psychiatrie
  Dreigementen, spreekkoren en rookbommen

 12. Het verlies van diepgang in het pyschologische denken        120
  De verharding van de biologische psychiatrie
  De verlammende greep van de in de common-sense voortlevende antifascistische psychologie
  Besluit
Summary        126
Concise summary        131
Noten        133
Register        140
Verantwoording        144Afbeelding van de buitenkant
Voorkant Achterkant